Pastors & Staff

Dean

Dean Musa Bin Ambai

English Department

Dean Musa Bin Ambai (Zone Pastor)
Ps Danny Wong

Chinese Department

Rev David Wong (Zone Pastor)
Rev Nelson Tai

BM Department

Rev Hillary Anak Lalis (Zone Pastor)
Ps Oi Lan

Filipino Department

Dean Musa Bin Ambai(Zone Pastor)

Administrative Staff

Dean's PA: Tsen Fun Mei
Administrator: Sheree Wong
Accounts: Soo Fui Mei